Qué queremos fer

O treballo d’a Ofizina de Lengua Aragonesa se desenrolla alredor d’as arias lingüistica e normalizadera e en os ambitos d’actuazión que competen a lo administratibo e a lo soziocultural, zentrando-nos en:

• Desenrollar a informazión sobre a lengua aragonesa, asinas como as atituz positibas alredor d’ella, empentando de bez o suyo uso.

• Ufrir un serbizio permanén d’asesoramiento lingüistico, traduzión e correzión de textos dentro d’a propia Administrazión e a las asoziazions, interpresas e particulars.

• Informar d’os cursos de lengua aragonesa, lechislazión, dreitos e debers lingüisticos, aduyas economicas pa l’aragonés e tot ixo que tienga a beyer con a lengua e cultura aragonesas.

• Desenrollar campañas que impliquen, en a promozión e uso d’a lengua aragonesa, a entidaz publicas e pribadas d’o Conzello de Uesca/Ayuntamiento de Huesca, amás d’una ufierta concreta endrezada a os alumnos e alumnas de lengua aragonesa.