infancia


Informazión


L'Aria d'Infanzia d'o Concello ye a responsable de desenrollar proyectos con e pa os ninos/as d'a ziudat. Como aspecto más destacau d'iste treballo, dende octubre de 2011 a ziudat ha encomenzau a desenrollar, en colaborazión con a Facultat de Zienzias Umanas e d'a Educazión, o proyecto internazional de partizipazión infantil "A ziudat d'as ninas e d'os ninos" a trabiés d'o cual se pretende millorar a ciudat parando cuenta d'os ninos e as ninas: as suyas opinions, nezesidaz, etc."


 

Dó somos

 

Zentro Cultural Matadero
Abda. Martínez de Velasco, 4.
22005 Uesca
Telefono: 974 213325
Correu electronico: juventud@huesca.es